ضمانت برنامه

ضمانت برنامه

شرکت شایگان‌سیستم در طول سال‌هایی که نرم افزارهای خود را ارائه نموده است همواره بر صحت منطق کار برنامه‌ها تضمین گذاشته و چنانچه هریک از مراحل مربوطه به logic برنامه دچار اشکال شده باشد خود را متعهد به رفع آن…