محصولات تدبیر

نرم افزار نظارت بر عملکرد پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند شهرداری ها
نرم افزار ثبت شکایات اداره بازرسی شهرداری ها
نرم افزار نظارت بر عملکرد پیمانکاران سازمان سیما و منظر و فضای شهری شهرداری ها
نرم افزار اتوماسیون اداری و لجستیک مخصوص سازمانهای نظام مهندسی
نرم افزار وصول مطالبات سازمان های دولتی و خصوصی
نرم افزار صدور خودکار سند مالی نرم افزارهای شایگان سیستم